Ποιο είναι το ύψος σε έναν ρόμβο και πως υπολογίζεται; Τρεις διαφορετικοί τρόποι - τύποι υπολογισμού του ύψους στο σχήμα του ρόμβου. Ιδιότητες σχήματος