Εύρεση online της τυπικής απόκλισης ως δείκτη διασποράς αριθμών. Περιγραφή - Επεξήγηση διαδικασίας. Τι ορίζουμε ως τυπική απόκλιση; - Standard Deviation