Υπολογισμός του μήκους της περιμέτρου σε έναν ρόμβο. Πως βρίσκουμε την περίμετρο (άθροισμα πλευρών) στο σχήμα του ρόμβου; Επεξήγηση λύσης - Θεωρία σχήματος