Βρες online το μήκος της περιμέτρου σε ένα στάδιο. Επεξήγηση εύρεσης - Τρόπος. Άθροισμα περιμέτρων κύκλου και ορθογωνίου. Στοιχεία του σταδίου σχήματος.