Υπολόγισε το εμβαδόν σε ένα τραπέζιο ξέροντας τις δύο βάσεις του & το ύψος. Τύπος: Βάση μικρή και βάση μεγάλη επί ύψος δια δύο. Τι σχήμα είναι το τραπέζιο;