Βρες το εμβαδόν στον κόλουρο κώνο online. Τρόπος, μαθηματικός τύπος υπολογισμού του ολικού εμβαδού επιφανείας του κόλουρου κόνου. Στοιχεία στερεού σχήματος