Εύρεση της διακύμανσης ως δείκτη διασποράς αριθμών. Περιγραφή - Επεξήγηση διαδικασίας. Τι ορίζουμε ως διακύμανση - Variance. Απόσταση από τη μέση τιμή