Αφαίρεση των στοιχείων δύο πινάκων με ίδιο αριθμό γραμμών & στηλών - ίδιες διαστάσεις. Πράξεις μεταξύ δύο πινάκων. Περιγραφή, Επεξήγηση. Matrix Calculation