Βρες το ποσοστό σε ένα πρόβλημα. %. Πόσο τοις εκατό είναι η έκπτωση; Πόσο τοις εκατό μεταβάλλεται ένα στοιχείο; Τι είναι το ποσοστό; Πως συμβολίζεται;