Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Βάσεις στα 3 τμήματα ΑΕΙ. Μόρια για τις σχολές των Ανθυποπυραγών (για πυροσβέστες και πολίτες) και Πυροσβεστών (πολίτες).