ΣΜΥΑ - Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Βάσεις στα 3 τμήματα ΑΕΙ. Μόρια σε Μόνιμους Υπαξιωματικούς Αεροπορίας (Τεχνολογική, Διοικητική Υποστήριξη κα)