Σέρρες. Οι βάσεις εισαγωγής στα 8 τμήματα ΑΕΙ του ΑΠΘ και του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Μόρια για σπουδές στη Γυμναστική Ακαδημία, Τοπογραφία, Οικονομικά, Μηχανικοί κ.α.