Πανεπιστήμιο Πειραιά. Βάσεις στα 10 τμήματα ΑΕΙ. Μόρια για Πληροφορική, Στατιστική, Χρηματοοικονομικά, Τουριστικές Σπουδές, Ναυτιλιακά, Διεθνών Σπουδών κ.α