Μετατροπές μεταξύ ποσοστών επί τοις εκατό και δεκαδικών αριθμών. Επεξήγηση και παραδείγματα εφαρμογής. Πώς ένας δεκαδικός - κλάσμα γίνεται ποσοστό (%);