Λογάριθμος

Λογάριθμος ενός θετικού αριθμού. Βάση λογαρίθμου. Λογάριθμος με βάση το 10 (log). Νεπέριος λογάριθμος (με βάση το e – ln). Online υπολογισμοί λογαρίθμων.