Γυμνάσιο

Τα μαθηματικά στο Γυμνάσιο. Σχολικά βιβλία μαθητή και καθηγητή. Η διδακτέα ύλη της πρώτης, δευτέρας και τρίτης τάξης του Γυμνασίου κ.α. Άλγεβρα, Γεωμετρία.