Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Βάσεις στα 9 τμήματα ΑΕΙ - Αθήνα. Μόρια Μηχανικών: Τοπογράφων, Ηλεκτρολόγων, Πολιτικών, Χημικών, Μηχανολόγων, Αρχιτεκτόνων κ.α