Τι είναι και πως επιλύεται η απλή μέθοδος των τριών; Λύση μεθόδου σε ανάλογα ή σε αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Θεωρία - Επεξήγηση και υπολογισμός online.